smethod in finnish

Parempaa innovaatiotukea pk-yritysten segmentoinnilla

 

SMEthod projektin tavoitteena on kehittää pk-yritysten segmentointimenetelmiä, joiden avulla innovaatiotukitoimenpiteitä saadaan paremmin kohdistettua niille.


Projektin tarkoituksena on vastata seuraaviin kolmeen avainkysymykseen:

- Kuinka tehokkaasti pk-yrityksiä tuetaan?

- Kuinka innovoivia pk-yrityksiä voidaan segmentoida?

- Kuinka voidaan optimoida julkista tukea?

 

SMEthod arvioi nykyisiä segmentointimenetelmiä ja tuottaa parannettuja menetelmiä, jotka:

 

- huomioivat yrityksen elinkaaren, toimialan, alueelliset erityispiirteet ja innovaatiosyklin vaiheet

- kohdistavat innovaatiotuet paremmin ja tarkoituksenmukaisemmin eri segmentteihin

- tuottaa päätöksenteon tukivälineen, jonka avulla innovaatioita tukevat toimijat voivat paremmin kohdistaa toimenpiteitään pk-yrityksille.

 

Näin saavutetaan:

- parempi ymmärrys pk-yritysten innovaatiotoiminnasta ja sen tukemiseen soveltuvien toimenpiteiden vaikutuksesta

- rahoitusmekanismien parempi ja tehokkaampi käyttö

- parempi kohdistaminen ja ajoitus eri innovaatiotukimuodoille

- innovaatioiden älykäs kohdistaminen toivotun yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttamiseksi

- ennustettavampaa ja onnistuneempaa pk-yritysten innovaatiotoimintaa, joka osaltaan parantaa EU:n kilpailukykyä.

 

Miksi tämä on tärkeää?

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä (pk-yrityksillä) on merkittävä vaikutus EU:n talouteen ja niillä on keskeinen rooli innovaattoreina. Pk-yrityksillä ei kuitenkaan usein ole rahoitusta innovaatiopotentiaalinsa ja taloudellisten vaikutustensa toteuttamiseksi. Erilaisia tukimuotoja ja -toimia kohdistetaan tähän haasteeseen, mutta ne ovat riittämättömiä etenkin, kun tarkastellaan paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason ulottuvuuksia. Tukitoimet ja -politiikat edellyttävät vahvoja segmentointimenetelmiä, joilla ohjataan pk-yrityksiä sopivimpiin ja arvoa lisäävimpiin toimenpiteisiin. SMEthod-hankkeen tavoitteena on tarkastella molempia kysymyksiä ja parantaa menetelmiä innovatiivisten pk-yritysten segmentoimiseksi huomioiden eri tukimuodot ja niiden tasot.

 

 

Haluatko tietää enemmän?

 

Rekisteröidy tilannepäivityksiä varten.

Seuraa meitä Twitterissä, Facebookissa and LinkedInissa.

Ota yhteys projektikoordinaattoriin osoitteessa info@smethod.org 

SMEthod projekti toteutetaan 15.12.2017 - 15.6.2020 viisi maata kattavan seitsemän kumppaniorganisaation toimesta.

  

©2017-2020 SMETHOD Projekti on saanut rahoitusta Euroopan Unionin tutkimusta ja kehitystä rahoittavasta Horizon 2020 -ohjelmasta avustussopimuksella numero 777491.  

©2017-2020 SMETHOD

This project has received funding from the EU Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 777491.